Lata pracy a renta rodzinna, socjalna, chorobowa

 Na początku należy wspomnieć, ze renta rodzinna należy się członkom rodziny zmarłego, który miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Przede wszystkim, mogą się niej skorzystać dzieci wieku od 16 do 25 roku życia, jeśli się jeszcze uczą oraz żona, gdy  chwili śmierci męża miał ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy bądź wychowuje chociaż jedno dziecko, któremu przysługuje prawo do renty, ale nie ukończyło 16 lub 18 roku życia, gdy się uczy. Musimy też zaznaczyć to, że nie jest ona liczona do stażu pracy, ale jako okres nieskładkowy do emerytury.

Nie zapominamy także o rencie socjalnej, która należy się osobom niezdolnym do pracy, ale nieposiadającym prawa do renty chorobowej czy emerytury. Warto podkreślić to, że owa niezdolność do pracy musi zaistnieć, zanim dana osoba zdąży się zatrudnić. A, więc mowa tu osobach, które nie ukończyły 18 roku, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia albo  w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej i nabawiły się niepełnosparwności. Ponadto, osoby, które ubiegają się o rentę socjalną muszą złożyć wniosek do ZUS-u i poddać się badaniu, po którego przeprowadzeniu orzecznik ZUS-u wydaje zaświadczenie o niezdolności do pracy, które może mieć charakter okresowy lub stały. W związku z powyższym widać, że aby otrzymać rentę socjalną, nie musimy posiadać żadnego stażu pracy.

Natomiast renta chorobowa jest przyznawana z tytułu niezdolności do pracy, zarówno całkowitej jak i częściowej. Trzeba powiedzieć o tym, iż może być ona przyznana na stałe (przysługuje osobie, której niezdolność do pracy została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za trwałą) lub na pewien okres (jeżeli niezdolność ma charakter czasowy). Na uwagę zasługuje fakt, że aby otrzymać rentę inwalidzką, należy posiadać pewien staż pracy, którego wymiar jest uzależniony od tego, w jakim wieku powstała niezdolność do pracy. Otóż, w przypadku niezdolności do pracy powstałej: przed 20 rokiem życia, staż pracy wynosi 1 rok; w wieku 20-22 staż pracy wynosi 2 lata; w wieku powyżej 22 do 25 wynosi 3lata; w wieku powyżej 25 do 30 lat wynosi 4 lata, zaś powyżej 30 lat 5 lat.

Poza tym, osoby, które ukończyły 30 rok życia, muszą przedłożyć dokument potwierdzający, że w ostatnim dziesięcioleciu przepracowały 5 lat, licząc od dnia, w którym został złożony wniosek o rentę lub niezdolność do pracy. Oczywiście, do tego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. Na uwagę zasługuje fakt, że o rentę chorobową może się starać sam ubezpieczony, który wykazał 20-letni staż pracy (w przypadku kobiet) i 25-letni staż pracy (przypadku mężczyzn).