Większy wymiar urlopu w trakcie roku

Na początku należy zwrócić uwagę na to, że wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy. Oczywiście do lat pracy wlicza się okres nauki w szkole średniej oraz na studiach, co ma ogromne znaczenie w przypadku absolwentów uczelni wyższych, którym dolicza się 8 lat do czasu zatrudnienia, bez względu na to w jakim trybie studiowali.

Na uwagę zasługuje fakt, że od 1 stycznia 2004 wyróżniamy dwa wymiary urlopu wypoczynkowego. Otóż, pracownikom, którzy nie przepracowali jeszcze 10 lat pracy przysługuje 20 dni urlopu, zaś osoby zatrudnione co najmniej10 lat mają prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego. Natomiast wymiar tegoż świadczenia w przypadku pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie należy obliczyć proporcjonalnie do czasu ich zatrudnienia, czyli podstawowy wymiar pracy mnożymy przez ułamek czasu pracy i w wypadku otrzymania ułamka, zaokrąglamy zawsze w górę (np. 26 dni * ¼ etatu = 10, 4 – czyli pracownikowi przysługuje 11 dni urlopu).

Poza tym, może się zdarzyć taka sytuacja, że pracownik w ciągu roku nabędzie prawo do wyższego urlopu. W tym przypadku będzie mu przysługiwał urlop uzupełniający. Przykładowo pracownik uzyskał 10-letni staż pracy 25.09.2012, a więc do tego dnia przysługiwało mu 20 dni urlopu, ale po 25.09.2012 należy się mu 26 dni urlopu, w związku z czym może on skorzystać z urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni. Musimy jednak zaznaczyć to, że powyższe obliczanie mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dana osoba jest zatrudniona przez cały rok. Natomiast, gdy pracownik jest zatrudniony u danego przedsiębiorcy tylko przez część roku, to przy obliczaniu urlopu uzupełniającego stosujemy zasadę proporcjonalności. Przykładowo pracownik podpisał umowę dnia 1 czerwca i wygasa ona 31 grudnia. W międzyczasie 30 września uzyskuje 10-letni staż pracy, ale nie może się on ubiegać o dodatkowe 6 ni urlopu, ponieważ za pół roku zatrudnienia przysługuje mu tylko 13 dni urlopu.

A, więc prawo do większego wymiaru urlopu w ciągu roku ma każdy pracownik, który w trakcie danego roku kalendarzowego uzyskał 10-letni staż pracy. Oczywiście, nie ma tu żadnego znaczenia miesiąc, w jakim osoba zatrudniona nabyła prawo do świadczenia uzupełniającego, co wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Na końcu jeszcze należy wspomnieć o tym, że do urlopu uzupełniającego stosuje się te same zasady co do wypoczynkowego, czyli należy go wykorzystać do dnia 31 grudnia. Jeżeli pracownik tego nie uczyni, to nie przepada on, ale powinien z niego skorzystać do 31 marca. Ponadto, od następnego roku kalendarzowego wymiar urlopu wypoczynkowego dla danego pracownika będzie wynosił 26 dni.