Zasiłek dla bezrobotnych

Większość, osób, która kiedykolwiek korzystała z zasiłku dla bezrobotnych zastanawia się nad tym czy liczy się on do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu czy świadczenia emerytalne. Otóż, powyższe wątpliwości powinien rozwiać art. 79 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Trzeba zaznaczyć, iż zgodnie z tym przepisem zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Ale musimy mieć na uwadze to, że okresu świadczenia dla bezrobotnych nie można uwzględniać okresie zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do nabycia urlopu wypoczynkowego. A, więc tego rodzaju zasiłek nie wlicza się do stażu pracowniczego, uprawniającego do nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego w ogóle, czyli do pierwszego urlopu w życiu. Dlatego też pracownik, który wcześniej nie był nigdzie zatrudniony, a korzystał z zasiłków dla bezrobotnych, prawo do urlopu wypoczynkowego nabędzie dopiero po przepracowaniu pierwszego miesiąca.

Natomiast okres zasiłku dla bezrobotnych należy uwzględnić podczas obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Na uwagę zasługuje fakt, iż podczas tych obliczeń bierzemy także pod uwagę okresy pobierania stypendium szkoleniowego, stypendium należnego w czasie stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych oraz stypendium udzielanego osobie niepracującej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej, gdzie studiuje trybie zaocznym. Poza tym, na wymiar urlopu wypoczynkowego mają także wpływ świadczenia socjalne, górnicze zasiłki socjalne oraz świadczenia górnicze i stypendium na przekwalifikowanie.

Warto także wspomnieć o tym, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest okresem składkowym zaliczanym do stażu emerytalnego. Natomiast okresem nieskładkowym jest czas udokumentowanej niezdolności do pracy, w czasie której Fundusz Pracy wypłaca osobie bezrobotnej zasiłek – art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Ponadto, okres, w którym bezrobotny nie ma prawa do zasiłku i jest zarejestrowany tylko w urzędzie pracy jako bezrobotny, nie jest w ogóle brany pod uwagę przy obliczaniu stażu emerytalnego ani podczas ustalania wysokości emerytury, gdyż nie jest on traktowany jako okres składkowy lub nieskładkowy (art. 7 pkt 12, art. 15 ust. 3 u.e.r.).